29 Kasım 2007 Perşembe

EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI MADEN OCAKLARINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SIHHİ İHTİYAÇLARININ TEMİNİNE DAİR TÜZÜK

EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI MADEN OCAKLARINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SIHHİ İHTİYAÇLARININ TEMİNİNE DAİR TÜZÜK

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 11/08/1942 - 2/18562
Dayandığı Kanun Tarihi - No: 10/09/1337 - 151
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 25/08/1942 - 5193
Madde 1 - Ereğli Kömürleri İşletmesinde çalışan bütün maden işçilerinin gerek iş başında ve gerek münavebe ile havza hudutları dahilindeki köylerde bulundukları zamanlarda,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 3008 sayılı İş Kanunu ve 4268 sayılı Madenlerin Aranma ve İşletilmesi Hakkındaki Kanun hükümleri dahilinde her türlü sıhhi bakımlarını ve hasta kazazede olanlarının muayene ve tedavilerini temin etmek gayesiyle, lüzumlu olan (Sağlık Teşkilatı) işletmece kurulur.
Madde 2 - Sağlık teşkilatının senelik iş ve çalışma programı ve kadrosu ile bütçeleri, işletmenin iş programı ve kadro ve bütçelerinde ayrı bir kısım olarak, 3460 sayılı kanun hükümleri dairesinde tanzim ve tasdik edilir. Kati hesapları da aynı usule tabidir.
Madde 3 - Umumi Hıfzıssıhha ve İş Kanunları ile Madenlerin Aranma ve İşletilmesi hakkındaki kanunlar gözönünde tutularak ve işbu kanunda gösterilen hadlerden aşağı olmamak üzere havza dahilinde nerelerde ne miktar hastane, dispanser, revir ve eczane açmak lüzumlu olduğu, nerelerde ne miktar hekim bulundurulacağı ve münavebeli işçiler için hangi mıntıkalarda dispanser ve köy sağlık odaları kurulacağı iş ve çalışma programlarında gösterilir.
Madde 4 - (Değişik madde: 05/05/1952 - 3/14959 K.)
Amele birliğine dahil bulunanlarla bunların Havza dahilinde oturan ve geçimleri kendilerine ait olan aileleri efradı dahi bu teşkilat tarafından meccanen muayene ve tedavi olunur.
Amele birliği; işçilerin aileleri efradının tedavisine karşılık olarak, sağlık teşkilatının tesisat bedelleri hariç olmak ve bu teşkilatın her ay tahakkuk edecek umumi masraflarının yüzde yirmisini geçmemek üzere Çalışma ve İşletmeler Bakanlıklarınca her sene müştereken tesbit edilecek parayı Ereğli Kömürleri İşletmesine ödeyecektir.
Madde 5 - (Değişik madde: 19/11/1965 - 6/5492 K.)
Sağlık teşkilatına dahil başhekim ve diğer hekimler ile eczacılar, ebeler, hemşireler ve sağlık memurları, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının muvafakatı alındıktan sonra, Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü veya Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünce ilgili mevzuat hükümlerine göre atanırlar.
Madde 6 - Sağlık teşkilatı, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin daimi murakabesine tabidir. Ve muntazaman, bu teşkilatın bütçe ve iş programları ile kati hesaplarından, İktisat Vekaletince Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine malumat verilir.
Madde 7 - Ereğli Kömür Havzası Maden Ocaklarında çalışan amelenin sıhhi ihtiyaçlarını temin için halen kurulmuş bulunan teşkilat, Ereğli Kömürleri İşletmesince idare edilir.
Madde 8 - 31/12/1935 tarih ve 2/3811 sayılı kararname ile yürürlüğe girmiş olan Nizamname hükümleri ve bu Nizamnamenin 22/12/1936 tarih ve 2/5704 sayılı ve 14/05/1941 tarih ve 2/15774 sayılı kararnameler ile yapılmış bulunan tadilleri mülgadır.
Madde 9 - 151 sayılı kanunun 6 ncı maddesine göre tanzim ve Devlet Şurasınca tetkik edilmiş olan bu Nizamname, neşrini takibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer.
Madde 10 - Bu Nizamname hükümlerini İktisat ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilleri yürütür.
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/5011.html

Hiç yorum yok: