14 Ekim 2007 Pazar

EREĞLİ NÜFUS MEMURLARINA TAKDİR

EREĞLİ VE DEVREK NÜFUS MEMURLARININ NÜFUS SİCİL KAYITLARINI DÜZENLİ OLARAK TUTMALARINDAN DOLAYI TAKDİR EDİLİP BARTIN VE ZONGULDAK NÜFUS MEMURLARININ UYARILDIĞI
Canik Sancağı Ereğli ve Devrek kazâlarının nüfus muamelât ve kayıtlarını düzenli bir şekilde tutan memurların çalışmalarından dolayı takdir edildiği, esas sicil işlemlerini gereği gibi yürütmeyen Bartın nüfus memurlarıyla dikkatsizlikleri sebebiyle ihmalleri görülen Zonguldak nüfus memurlarının uyarıldıkları.
28 Ocak 1913
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Muhâberât-ı Umûmiyye Dâ’iresi
Üçüncü Şu‘be
Umûm: 615/ 73664
Dâhil-i livâda icrâ edilen devr ü teftîş esnâsındaki müşâhedâtı hâvî Bolu Mutasarrıflığı'ndan gönderilen lâyihanın nüfûs me’mûrlarına â’id fıkrası sûretinin icrâ-yı îcâbı zımnında leffen tisyâr kılındığını müş‘ir işbu müzekkire Sicill-i Nüfûs Müdîriyet-i Behiyyesine i‘tâ olundu.
Fî 19 Safer sene [1]331 ve
Mühür
Fî 15 Kânûn-ı Sânî sene [1]328
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Muhâberât-ı Umûmiyye Dâ’iresi
Üçüncü Şu‘be
Bolu Mutasarrıflığı'ndan alınan raporun Nüfûs İdâresine a’id fıkrası sûretidir.
Ereğli, Devrek kazâları nüfûs mu‘âmelât ve kuyûdu fevka'l-âde muntazam ve müstahdemîni gâyet gayûr olup bunlardan Ereğli me’mûru vukûf, gayret, ciddiyeti hasebiyle mu‘âmelesi ziyâde ve cesîm bir livâ nüfûs umûrunu bi-hakkın edâ ve îfâ edecek ehliyetde bulunmağla kendisine şifâhen ve tahrîren beyân-ı takdîrât olunmuş, Bartın nüfûs kuyûdu muntazam ise de vukû‘ât-ı muhtelife sicillât-ı esâsiyyeye yürüdülmediğinden me’mûr ve kâtibine ihtârât-ı lâzımede bulunulmuş ve Zonguldak nüfûs kuyûd ve mu‘âmelâtı me’mûrun adem-i takayyüd ve ihtimâmı eseri olarak gayr-ı muntazam ve sicillât-ı esâsiyye darmadağınık bir hâlde görüldüğünden ve vukû‘ât yürüdülmediğinden kuyûdun tanzîm ve ıslâh etdirilmesi ve me’mûrun tevbîhi kâ’im-i makâmlığa yazılmışdır.
BOA. DH. SN. THR. 40/29

Hiç yorum yok: